Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 2000

Hospodářský přehled

Příjmy:  3.205.505,92

Výdaje:  3.172.822,10

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  41

Svatby:   17

Křty:        75

Opravy

Zahájily jsme rozsáhlou opravu střechy fary s předpokládanými náklady kolem 1 100 000,- Kč, dokončení se očekává až v příštím roce. Na letošní náklady 300 000,- Kč nám částečně přispěl Magistrát města Brna.

Události

Díky velkomyslné finanční podpoře pana Karla Velana z Montrealu byla dokončena stavba farního centra. Slavnostního otevření farní kaple prvního blahoslaveného Roma Zefferina Jimmenes Malla a Dětského domu Zábrdovice, které se konalo 19. 5., se mj. zúčastnili sponzor pan Karel Velan, gen. vikář Mons. Jiří Mikulášek a předseda senátu Petr Pithart. Dětský dům Zábrdovice bude sloužit zejména romským dětem z blízkého okolí jako vhodné místo k trávení volného času. Mezi nabízenými aktivitami bude posilovna, stolní tenis, hra na hudební nástroje, výtvarný kroužek a kroužek vaření a doučování. Prvního pastoračního asistenta Bc. Marka Pompu vystřídal po třech měsících Jozef Pompa, který se stal také novým kostelníkem. Pan farář byl pověřený pastorační péčí o Romy v brněnské diecézi.

V červnu přistoupilo sedm dětí k prvnímu svatému Přijímání, po slavnostní mši sv. se konala i zahradní slavnost pro všechny na kterou byli pozvaní všichni přítomní. Při té příležitosti jsme se rozloučili s naším jáhnem Mgr. Ing. Karkem Chylíkem, který 24. 6. 2000 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně kněžské svěcení. Primiční mši sv. sloužil 6. července v Heřmanově. V našem kostele, kde vykonával jáhenskou službu, sloužil novokněz mši sv. 7. července. Otec biskup jmenoval P. Chylíka farním vikářem u svatého Jakuba v Brně.

Další významná slavnost ve farním chrámu se konala 14. července. Pavel Fatěna, Miloš Mičánek z Velké Bíteše a náš farník Pavel Klouček přijali z rukou otce biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení. Kromě světitele bylo přítomno na třicet kněží. Po slavnostním obřadu byli všichni přítomní pozváni na pohoštění v Dětském domě Zábrdovice.

Na podzim se konala farní duchovní obnova kterou vedl P. Martin Sedloň OMI.

Pravidelně se scházela tato společenství: ministranti, evangelizační (pracovní) tým, mladí rodiče, legio Mariae a farní mládež. Ta pro malé i velké farníky zorganizovala farní výlet a táborák na zahradě fary.

Farní charita vydávala v upravenější verzi Život zábrdovické farnosti a zapojila se do projektu arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku a adoptovala Leenu Rebello z Indie. Na podzim organizovala již tradiční farní pouť, tentokrát na sv. Kopeček

V rámci koncertů duchovní hudby, které mají v našem kostele dlouholetou tradici se v našem kostele uskutečnil koncert maďarského varhaníka Lásla Csanádi.

Výuka náboženství: Stará, Bratislavská, Sekaninova, Merhautova, Vranovská a Kuldova.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz