Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 2006

Hospodářský přehled

Příjmy:  11 740 361,38 Kč

Výdaje:  11 799 993,80 Kč

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  3

Svatby:   5

Křty:        93

Opravy

Stavební investice v kostele

V letošním roce pokračovaly opravy kostela. Od srpna jsme pak zahájili v sakristii a dalších přilehlých místnostech kostela úklid. V neděli 1. října 2006, o svátku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, byl zrenovovaný kostel opět zpřístupněněn veřejnosti. Zahájili jsme mší svatou, kterou doprovázel náš chrámový sbor s orchestrem. Během oprav kostela jsme se scházeli k bohoslužbám na faře.

Přehled finančních zdrojů
Příspěvek na obnovu kulturní památky MMB (restaurování nástěnné malby pod kůrem)300 000 Kč
Příspěvek na obnovu kulturní památky JmK (restaurování nástěnné malby pod kůrem180 000 Kč
Příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví MK (I.etapa restaurátorské obnovy umělecké výzdoby v lodi kostela, výměna oken v průčelí kostela a ve věžích, sanace vlhkého zdiva spodní stavby kostela v exteriéru)1 110 000 Kč
Příspěvek z rozpočtu ÚMČ Brno-Židenice (repase varhan)60 000 Kč
Vlastní prostředky na stavební a restaurátorské práce55 000 Kč

V září byla z iniciativy Magistrátu města Brna zahájena rekonstrukce předpolí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Farnost se na akci finančně podílela přibližně z jedné desetiny z fondu Záchrany architektonického dědictví (jednalo se o dláždění kolem obvodnu kostela).

Fara

Během srpna a září opět proběhlo veliké stěhování – nejprve mobiliáře kostela, který byl uskladněn na faře, vzápětí vybavení fary zase do nevyužívaných prostor kostela. V říjnu totiž zahájila firma OSS Brno s.r.o. rekonstrukci farní budovy. Součástí rekonstrukce fary byla oprava podlahových konstrukcí a schodů; oprava vytápění; oprava zdravotechnické instalace; oprava elektroinstalace, vč. osvětlení; oprava venkovních omítek, vč. sanace spodní stavby; oprava vnitřních omítek, vč. sanace spodní stavby; výměna výplní otvorů (okna + výkladce); výměna výplní otvorů (venkovní + vnitřní dveře); oprava elektronické zabezpečovací signalizace a statické zajištění – sepnutí objektu lanem. Opravy se týkají, vyjma střechy, celé staré budovy fary.

Přehled finančních zdrojů
Příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví MK 7 000 000 Kč
Převedeno do následujícího roku -991 000 Kč
Vlastní vklad 5 170 Kč

Události

I letošním roce jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky pořádané Diecízní charitou Brno. V naší farnosti se vybralo celkem 67.780 Kč, tedy o 20 tisíc více, než v roce 2005. 70% výtěžku získala farnost od Diecézní charity na provoz Dětského domu Zábrdovice.

21. ledna skupina mladých lidí naší farnosti uspořádala 1. farní ples, který se vydařil a naplnil tak úmysl vzájemného setkávání se farníků nejen kolem stolu Páně.

Na závěr vánočního období se sešly děti naší farnosti, aby zpěvem a hraním na flétničky či housle zahráli Ježíškovi na besídce. Setkání si nejmenší zopakovali před začátkem postu ve farním sálena maškarním karnevalu.

Farních webových stránek se po delší době nefunkčnosti obětavě a s nasazením ujal Ing. Jiří Sluka a ke konci roku byly spuštěny v novém provedení.

Letos o 4. neděli v mezidobí vyhlásil farář Jiří Rous svůj plán uskutečnit novou formu evangelizace farnosti. Do konce srpna farníci promýšleli různé způsoby, jak oslovit pokud možno všechny obyvatele naší farnosti. Jejich návrhy byly projednávány na farní radě a poté probíhaly debaty o přednesených námětech v rámci širšího okruhu osob. Také jsme pozvali zástupce farností a komunit, které mají s podobnou formou evangelizace zkušenosti a požádali je o radu. Následovalo rozdělení úkolů, zhotovení informačního letáku, nákup Nového zákona pro případné zájemce a začátkem prosince poprvé vyrazila skupina odvážlivců podporována modlitební skupinou.

Pravidelné setkávání ministrantů vyústilo ve dvě pobytové akce – o jarních a letních prázdninách.

Před slavností Seslání Ducha svatého, 3. června 2006 jsme poprvé slavili svatodušní vigilii.

Zábrdovické společenství mladých se již druhým rokem druží s jihomoravskou farností Břežany u Znojma. I v letošním roce zorganizovala zábrdovická mládež několik farních dní v Břežanech, což nám břežanská farnost oplatila návštěvou.

Jelikož byl devět měsíců uzavřený kostel, byl náš sbor nevytížený a přijímal pozvání k hostování jinde. 11. června doprovázel při mši svaté ve Sloupu v Moravském krasu. 15. srpna zpěvem oslavil Nanebevzetí Panny Marie v bazilice na Starém Brně.

O letních prázdninách pak pro zájemce pan farář vedl na Velehradě duchovní cvičení. V srpnu se uskutečnila také tradiční duchovní cvičení pro rodiny s malými dětmi v Osové Bitýšce.

Pro ostatní farníky pak koncem října proběhla duchovní obnova, kterou vedl P. Adam Rucki, dlouholetý spirituál kněžského semináře v Olomouci, nyní pověřený duchovní podporou kněží v ostravsko - opavské diecézi.

Podzimní farní pouť proběhla v září do Cvilína u Krnova na Horu Matky Boží.

V listopadu byl v chrámě Nanebevzetí Panny Marie v Brně – Zábrdovicích benefiční koncert jehož finanční výtěžek byl použit na pořízení digitálních varhan do čenstochovské kaple, které budou zakoupeny po získání potřebného obnosu. Zazněla díla J. S. Bacha, A. Dvořáka, J. Suka, A. Vivaldiho v podání komorního orchestru Czech Virtuosi.

V letošním roce proběhly také nové volby do farní rady. Stálými členy z titulu funkce jsou farář (J. Rous), kaplan (j. Hanák), varhaník (Z. Hatina), kostelník (M. Pompa), pastorační asistentka (Pavla Lichtenberková) a redaktor farního časopisu (V. Müller). Farníci si ve dvoukolové volbě vybrali tyto své zástupce (v abecedním pořadí): Grůza Dominik Bc., Grůza Jan Ing., Kaňa Tomáš Mgr., Klouček Vít Bc., Mikulová Anna PhDr., Oujezdská Pavla Ing., Stranská Felicitas JUDr.).

I v letošním roce farní charita zapojila do projektu Adopce na dálku® a sponzorovala studium Leeně R.Rebello z Indie.

Pravidelně se scházela tato společenství –úterní společenství, společenství mládeže, společenství rodin I a II, Legio Mariae a živý růženec.

Zajišťovali jsme výuku náboženství na těchto školách: Vranovská a Kuldova.

Pastorace: příprava na křest dětí, příprava na křest dospělých, příprava na manželství, příprava na biřmování, příprava na 1. sv. přijímání.

Pastorační asistentku Marii Hustákovou vystřídala Zdenka Pompová. Kvůli novým požadavkům státu ohledně poskytování sociálních služeb posílila v červenci tým asistentů Lenka Sládečková.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz