Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 2007

Hospodářský přehled

Příjmy:  5 202 489,31 Kč

Výdaje:  5 623 311,13 Kč

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  3

Svatby:   10

Křty:        102

Opravy

Stavební investice v kostele

Proběhla II. etapa restaurátorské obnovy umělecké výzdoby v lodi kostela která navázala na práce uskutečněné v roce 2006. Byly zrestaurovány umělé mramory - římsy a pilastry, zrestaurována sochařská a štuková výzdoba, dekorativní výmalba a proběhlo také zlacení opravených ploch. Restaurátorské práce proběhly i v prostorách bočních oltářů sv. Jáchyma a sv. Anny v lodi kostela. Restaurátorské práce byly provedeny na celkové ploše 205 m².

Přehled finančních zdrojů
Jihomoravský kraj 150 000 Kč
Magistrát města Brna 400 000 Kč
Příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví MK 1 400 000 Kč

Fara

V letošním roce byla dokončena oprava fary. Předmětem smlouvy o dílo bylo:

  • zpevnění barokní budovy předpjatými lany,
  • zhotovení venkovního pískovcového obkladu z uliční strany,
  • sanace spodní stavby – odizolování nosných stěn silikátovou vložkou,
  • oprava schodiště,
  • oprava dveří a prosklených stěn,
  • oprava dřevěných podlah,
  • oprava event. výměna okenních mříží,
  • drenáž u přístavby, vč. zemních prací,
  • oprava vnějších omítek s finálním vnějším nátěrem,
  • restaurátorským způsobem byla provedena oprava kamenného vstupního portálu, vč. kartuše, ostění dveří a krbu, povrchová úprava schodiště a oprava dveří.
Přehled finančních zdrojů
Jihomoravský kraj 300 000 Kč
Kirche in Not 316 000 Kč
Benefiční aukce Amaro jilo 442 661 Kč
Příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví MK - převedeno z předchozího roku 991 000 Kč

Události

Po roce seznamování se se zkušenostmi s evangelizací z jiných společenství a po diskuzi farníků následovala osobní setkávání zájemců. Plán podporovala svými modlitbamiu celá farnost, zapojeni byli i nemocní. Vyvrcholením příprav byla audience u otce biskupa 3. března se po modlitbě rozešlo sedm dvojic a zamířilo navštívit spolufarníky s poselstvím, že i je má Pán Bůh rád.

11. dubna byla na farní zahradě zahájena oslava Mezinárodního dne Romů pořádaná několika brněnskými neziskovými organizacemi. Kromě asi 200 Romů se akce zúčastnili i zástupci vlády ČR, Ombudsmana i Jihomoravského kraje.

Ve středu 15. srpna, o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, se uskutečnil televizní přenos mše svaté z našeho kostela.

Na závěr vánočního období byla tradiční besídka u jesliček a po Velikonocích karneval. 19. května se uskutečnil dětský den. Pro dospělé farníky se v Domě rytířských ctností v Komárově konal již druhý farní ples. Tradičně proběhl také květnový farní výlet, tentokrát na Nový hrad, na podzim proběhla ještě hromadná exkurze v arboretum Křtiny. Mládež pokračovala ve spolupráci s farností Břežany a v létě proběhl společný tábor. Poutní zájezd v září směřoval do Staré Boleslavi. Na sobotu, předcházející Misijní neděli, vyzval Benedikt XVI. celou církev, aby se v 21.00 hodin spojila a vytvořila „Misijní modlitební most“. Naše farnost tuto výzvu vzala za svou a připojila se společnou modlitbou v Čenstochovské kapli. 14. října se při mši svaté v 9.45 hodin konal důležitý obřad pro věřící z hnutí Víra a Světlo. Tři lidé z jejich společenství přijali svátost křesťanské dospělosti. Na tuto mši svatou navázal bazar knih a hraček, jehož výtěžek šel ve prospěch misií. Každoroční pěší podzimní pouť mládeže proběhla 25. až 28. 10. Mikulášská nadílka se uskutečnila v neděli 2. prosince po mši svaté v 9:45. V neděli 9. 12. v 15:00 byla pro děti ve farním sále sehrána hosty z Prahy pohádka „Šípková Růženka“. 16. 12. v 15:00 promítal Prof. PhDr. Jiří Sehnal ve farním sále své diapozitivy z putování po horách.

Naši farníci Věra Kotlárová a Jan Chovanec, absolventi brněnské FAVU, uspořádali v Domě Umění výstavu 150 různých děl od 87 českých umělců. Výstavu zahájila 12. 4. tisková konference a slavnostní vernisáž. 26. 4. 2007 proběhla benefiční aukce, které se zúčastnily asi dvě desítky dražitelů, výtěžek aukce překročil 250 000,00 Kč. Ještě do konce května bylo možné zakoupit díla prezentovaná na webových stránkách aukce, takže konečný výsledek aukce činil 442 661,00 Kč a byl využit na dofinancování oprav farní budovy.

O prázdninách proběhly exercicie pro mladé rodiny v Osové Bitýšce a pro farníky na Velehradě. Tradiční obnovu farnosti vedl otec Milan Plíšek.

V rámci bohatého programu duchovní hudby v našem kostele se odehrály absolventské koncerty žáků ZUŠ se zaměřením na duchovní hudbu. Duo lyriko uspořádalo v našem kostele benefiční koncert pro Hospic svaté Alžběty. V červenci nás navštívil chlapecký sbor Phoenix Boy´s Choir z USA vedený dirigentem Georgem Stangelbergerem v doprovodu s komorním orchestrem Czech Virtuosi. V rámci oslav 750. výročí (1257-2007) posvěcení známého chrámu Svatých Janů byl pozván k účinkování při slavné odpolední mši svaté 8. listopadu náš sbor. Ve vánočním období provedl svor pod vedením Zdeňka Hatiny v našem kostele českou vánoční mši „Hej, mistře“. Ve farním sále zase zazněl koncert skupiny Lučec – vnučec. I v letošním roce se farní charita zapojila do projektu Adopce na dálku® a sponzorovala studium Leeně R.Rebello z Indie.

Pravidelně se scházela tato společenství – pracovní společenství, modlitební společenství, společenství mládeže, společenství rodin, Legio Mariae a živý růženec.

Zajišťovali jsme výuku náboženství na ZŠ Kuldova.

Pastorace: příprava na křest dětí, příprava na křest dospělých, příprava na manželství, příprava na biřmování, příprava na 1. sv. přijímání. K prvnímu svatému Přijímání přistoupilo 12 dětí.

Lenka Sládečková opustila pozici pastorační asistentky a nastoupila jako vedoucí Dětského domu Zábrdovice, její plat zajišťuje Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz