Farnost Zábrdovice - logo


Farní kronika


Ročník 2009

Hospodářský přehled

Příjmy:  1 788 383 Kč

Výdaje:  1 966 886 Kč

Přehled činnosti duchovní správy

Pohřby:  4

Svatby:   10

Křty:        101

Opravy

Stavební investice v kostele

V kapli Panny Marie Čenstochovské proběhla restaurátorská obnova nástěnné výmalby a restaurátorská obnova dvou dveří. V rámci oprav byly restaurátory obnoveny dvoje dveře mezi sakristiemi.

Přehled finančních zdrojů
Ministerstvo kultury ČR Program záchrany architektonického dědictví 800 000 Kč
Magistrát města Brna Odbor památkové péče 100 400 Kč

Události

Letošní rok jsme prožili ve znamení oslav 800. výročí vzniku Zábrdovic. (V roce 1209 přišli na území Zábrdovic premonstráti ze Strahova a byl požehnán klášterní kostel za účasti krále Přemysla Otakara I.) Projekt s názvem „Nejsme černobílí, jsme barevní“ byl podpořen Ministerstvem kultury, Magistrátem městem Brna a Městkou částí Brno – Židenice. V rámci těchto oslav bylo v kostele opakovaně provedeno představení Divadla Feste „Marie Restituta - Nemocnice na kraji Říše“, které bylo napsáno a secvičeno právě k příležitosti výročí. 17. 5. se pak uskutečnila vlastní oslava založení zábrdovického kláštera. Slavnou bohoslužbu koncelebrovali s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem také generální opat řádu premonstrátů Tomáš Handgrätinger a další opati z mnoha evropských zemí. Bohoslužby, kterou doprovázel zábrdovický chrámový sbor a orchestr, se zúčastnili také političtí představitelé města Brna. a Jihomoravského kraje. Příjemným zakončením celého slavnostního dne byla zahradní slavnost na farní zahradě za účasti farníků, které se protáhlo až do pozdních večerních hodin. Na zahradní slavnosti vystoupila také hudební skupina Bezobratři „ze Zbrojovky“, která doprovázela příjemnou atmosféru hrou na fujary, píšťaly, dudy a zpěvem. Mimo jiné jsme také při příležitosti výročí farnosti představili novou vizualizaci farnosti, novou tvář získal i farní web www.zabrdovice.cz.

Během celého roku probíhaly každoroční farní aktivity, které jsme se pokoušeli nabídnout také širší veřejnosti. V lednu se uskutečnila besídka u jesliček a tradiční ples. Ke každoroční sbírce Svatopetrský haléř se farnost připojila kromě jiného také výtěžkem z bazaru knih, hraček a CD, který se pořádal 15. února.

Od února se naše farnost začala scházet k pravidelným společným „Modlitbám za trpící“ při adoraci na první pátek.

V dubnu byl pro děti z farnosti i jejich přátele zorganizován oblíbený dětský karneval, v květnu farní výlet do Babic nad Svitavou a hrad Ronov, kterého se letos zúčastnilo rekordních 52 lidí, především rodin s dětmi.

Poslední květnový pátek 29. 5. se naše farnost také zapojila do projektu Noci kostelů, podobné Muzejní noci. Bohatý a pečlivě připravený program začal v zábrdovické farnosti v 16 hodin hudební dílnou skupiny Bezobratři ve farním sále a malbou na dlažbu před kostelem, obrovský zájem byl také o prohlídku kostela. Prohlídku umocnila projekce filmu Oko bez světla se nepotěší o sakrálních památkách jižní Moravy a vystoupení skupiny Cappela Polyphonica Salesiana. S velkým zájmem se setkala možnost prohlídky kůru a varhan s odborným výkladem ředitele kůru pana Zdeňka Hatiny a tři sólové varhanní vstupy.

V sobotu 30. 5. před slavností Seslání Ducha svatého se řada farníků zúčastnila tradiční večerní vigilie ve 20:00. Po ní se uskutečnilo na farní zahradě působivé noční hudební rozjímání Marka Gondy.

V červnu připravila mládež dětský den - odpoledne plné soutěží na farní zahradě.

Při Slavnosti Nejsvětější Trojice byli přijati dva noví ministranti, 14. 6. přistoupilo šest dětí k prvnímu svatému přijímání, po bohoslužbě následovala zahradní slavnost.

15.8. při Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie celebroval poutní bohoslužbu s duchovní hudbou opat Marian Rudolf Kosík, O. Praem.

O letních prázdninách zorganizovali mladí manželé Grůzovi tábor pro mládež v Kněžicích, kterého se zúčastnili také mladí z Hati. Koncem srpna proběhl v Kněžicích také tábor pro ministranty. Tradičně vedl o. Jiří duchovní cvičení na Velehradě pro zájemce z farnosti a v Dobré Vodě pro rodiny s dětmi.

V září jsme v rámci Dnů evropského dědictví pro zájemce opět otevřeli kostel, návštěvníci si mohli prohlédnout cenné kulturní památky a nasát atmosféru místa, kde se lidé modlí a setkávají s Bohem už stovky let. Další možnost prohlédnou si chrám měly během celého roku organizované, předem ohlášené skupiny, které s velkým nadšením a odborným přehledem provedla kostelem paní Veronika Hanáková.

Velký úspěch a kladné ohlasy mělo 12. 9. mezifarní setkání farností Zábrdovice, Židenice a Husovice. Začalo ve 14:00 mší svatou, kterou koncelebrovali P. Jiří Rous a P. Petr Beneš a zpěvem provázel sbor mládeže ze Zábrdovic. Setkání pokračovalo na farní zahradě, kde se ke společně připravenému hodování sešli v přátelské atmosféře farníci tří farností. Kromě dobrého jídla každá z farností přispěla také programem – soutěžemi pro děti, tombolou a hudebním doprovodem.

Tradiční farní pouť se uskutečnila 10. 10. tentokrát do Nové Říše, kde poutníky přivítal a provedl areálem kláštera opat P. Marian Kosík, a na Křemešník. O podzimních prázdninách naše mládež podnikla další pěší pouť, tentokrát do Provodova. V listopadu proběhla slavná bohoslužba – Requiem za zábrdovické premonstráty, kterou celebroval premonstrátský opat P. Marian Kosík a také pravidelná duchovní obnovu farnosti, kterou vedl P. František Lízna, SJ. V prosinci připravili děti z Dětského domu Zábrdovice besídku, na které představili různorodost aktivit Dětského domu Zábrdovice.

Během celého roku proběhla řada koncertů duchovní hudby našeho sboru. V červnu se, pro velký úspěch při Noci kostelů, uskutečnil druhý koncert tělesa Cappella Polyphonica Salesiana. V říjnu v našem kostele zahráli a zazpívali pedagogové Základní umělecké školy se zaměřením na liturgickou hudbu, v tomtéž měsíci jsme zde také přivítali Alfreda Strejčka, který s hudebním doprovodem Graffova kvarteta uměleckým přednesem ztvárnil poezii sv. Jana od Kříže.

I v letošním roce vycházel farní časopis, jehož redaktory se stali manželé Lucie a Dominik Grůzovi. Stále probíhaly úterní mše svaté se zaměřením na děti, nedělní katecheze pro děti a páteční adorace. Farnost se letos rovněž zapojila do Misijního mostu modlitby. O úklid kostela se v letošním roce staralo pět skupin. Pravidelně se scházela tato společenství: dívky ve věku 8-12 let, které vedly Monika a Martina Šedé, „Pobiřmo“, společenství rodin, živý růženec, společenství mládeže a páteční modlitební společenství.

Dalšími pravidelnými pastoračními aktivitami byla příprava na křest dětí, příprava na křest dospělých, příprava na manželství, příprava na biřmování, příprava na 1. sv. přijímání.

Kaplana P. Jana Hanáka vystřídal v červenci P. Lubor Dobeš. Pastorační asistentka Pavla Sluková (r. Lichtenberková) od září nastoupila pouze na poloviční úvazek, tým doplnila Monika Balogová.

Farní charita pokračovala v projektu Adopce na dálku® a sponzorovala studium dívky Leena R. Rebello a chlapce Naveen J Naik z Indie. Také se pravidelně scházela farní rada.

Zajišťovali jsme výuku náboženství na ZŠ Kuldova.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz