Příprava na svátosti

Základní informace

Následující údaje se týkají pravidelné dlouhodobé přípravy dospělých na iniciační svátosti. Příprava dětí a krátkodobé přípravy dospělých např. před svatbou zde nejsou uvedeny, zahájení přípravy si domlouvají zájemci ve farní kanceláři.

Zahájení a ukončení

Nynější běh přípravy na křest dospělých byl zahájen 23.1.2023. Setkání probíhají až do odvolání vždy v pondělí od 18:00 na faře Lazaretní 9/1, Brno-Zábrdovice s výjimkou dnů, kdy bude předem oznámeno, že se schůzka nekoná. Předpokládané ukončení je na Velikonoce roku 2024.

Pro koho je příprava určena?

Noví zájemci o přípravu na křest nebo lidé již pokřtění, kteří se dlouhou dobu neúčastnili života v církvi, nepřijali další svátosti, ale chtěli by poznat Ježíše Krista a přijmout ho jako svého Pána se mohou hlásit u otce Jiřího na domluvu k zahájení přípravy, kontakt viz farní úřad.


Témata setkání

Řazení témat je od posledních nahoře po nejstarší dole.

18.3.2024

18:00 [. .]

 • Liturgie, mše svatá - pokračování
 • Eucharistická modlitba
 • Vigile Slavnosti Zmrvýchvstání - zvláštnosti proti běžné mši
 • Příprava na obřady před a během přijetí svátostí

11.3.2024

18:00 [ev]

 • Liturgie, mše svatá
 • Části mše - co obsahují a jak je poznat
 • Setkání s Kristem v eucharistii
 • Velikonoční triduum

4.3.2024

18:00 [ev]

 • Svátost smíření 2
  • různé způsoby zpytování svědomí
  • osobní zpověď - průběh obřadu svátosti smíření
 • Liturgie, mše svatá
 • Části mše - co obsahují a jak je poznat
 • Eucharistická modlitba

26.2.2024

18:00 [ev]

 • Svátosti - opakování
 • Pokání, svátost smíření, úkony kajícníka
 • Otázky a odpovědi

19.2.2024

18:00 [. v]

 • Volba křestních patronů, světci, jejich životy a příklady
 • Obřad křtu a související okolnosti, kmotrové
 • Liturgie, mše svatá - úvod

12.2.2024

18:00 [ev]

 • Desatero podrobně - přikázání 8.
 • Obřad přijetí za čekatele křtu - podrobnosti
 • Svátosti

5.2.2024

18:00 [ev]

 • Desatero podrobně - přikázání 6., 9. a 7.
 • Manželská věrnost
 • Požadavky kanonického práva
 • Situace lidí žijících ve volném svazku bez manželství
 • Nové přikázání lásky: Jan 13,34-35; 15,10-17
 • Souvislost: zachovávání přikázání -- projev lásky -- Boží přítomnost (Jan 14,15.21-23)

29.1.2024

18:00 [ev]

 • Desatero podrobně - přikázání 6.
 • Souvislosti: plánované rodičovství, asistovaná reprodukce

22.1.2024

18:00 [ev]

 • Desatero podrobně - přikázání 3., 4., 5.
 • Širší pojetí
 • Aplikace na různé životní situace

15.1.2024

18:00 [ev]

 • Desatero podrobně
 • Přikázání 1 a 2, jejich obsah a smysl
 • Hříchy proti víře a lásce k Bohu, proti jeho jménu

8.1.2024

18:00 [ev]

 • Pravidla pro dobrý život - proč je zachovávat?
 • Zlaté pravidlo (Tob 4,15) "Co sám nenávidíš, nikomu nečiň."
 • Desatero Božích přikázání Ex 20,2-17; Dt 5,6-21
 • Tzv. katechetická podoba desatera
 • Dvě největší přikázání: Mt 22,36-40; Mk 12,28-31; Lk 10,25-28
 • Přikázání lásky zahrnuje celé desatero (Řím 13,9)

18.12.2023

Schůzka se nekoná pro nemoc vedoucího

11.12.2023

Schůzka se nekoná, vedoucí je mimo Brno

4.12.2023

18:00 [e .]

 • Příprava na obřad přijetí do katechumenátu (10.12.)
 • Církev - Boží lid:
  • členství
  • svoboda a důstojnost
  • zákon církve
  • poslání
  • cíl
 • Povolání: být kněžími, proroky a podílet se na Kristově kralování
 • Svoboda církve vnější a vnitřní
 • Svědkové a mučedníci
 • Liturgie

27.11.2023

18:00 [ev]

 • Církev: jedna, svatá, všeobecná, apoštolská
 • Církev putující, očišťující se a vítězná
 • Jména a obrazy církve
 • Původ a poslání
 • Chrám Ducha sv.

20.11.2023

18:00 [e .]

 • Dotazy
  • Křesťanské weby o Ježíšovi, romány, fikce a skutečnost
  • Neodpustitelné hříchy
 • Církev - hlava a tělo
 • Církev svatá a hříšná

13.11.2023

18:00 [ev]

 • Duch svatý - pokračování
  • Úloha DS, jak ho představil Pán Ježíš (Lk 24,49; Jan 14,25-26)
  • Ježíš dává Ducha sv. apoštolům před svým nanebevstoupením (Jan 20,19-23)
  • Událost seslání Ducha sv. o Letnicích (Sk 2,1-18)
  • Symboly Ducha sv.
  • Duch modlitby (Řím 8,26)

6.11.2023

18:00 [ev]

 • Duch svatý - pokračování
  • Dary Ducha sv. (Iz 11, 1-2; 1 Kor 12,7-31)
  • Ovoce Ducha sv. (Gal. 5,22)
  • Oživující přítomnost Ducha v člověku

30.10.2023

18:00 [ev]

 • Křesťané a katolíci - co mají společného a čím se liší
 • Církevní rozkoly, reformace
 • Poslední soud; co rozhoduje o umístění po levici a pravici
 • Duch svatý - třetí božská osoba
  • Vztahy v Nejsvětější Trojici
  • Božské osoby ve Starém zákoně

23.10.2023

18:00 [ev]

 • Společná modlitba - různé způsoby; praktické zapojení účastnic
 • Modlitba s Písmem a nad Písmem 
  • Představení základních metod
  • Různá doporučení

16.10.2023

18:00 [ev]

 • Společná modlitba - různé způsoby; praktické zapojení účastnic
  • Křížová cesta
  • Spontánní modlitba - chvály, díky, prosby
  • Modlitba s Písmem a nad Písmem

9.10.2023

18:00 [ev]

 • Společná modlitba - různé způsoby; praktické zapojení účastnic
  • Růženec - krátké opakování
  • Litanie
  • Diskuse:
   • zlo ve světě
   • pověry, talismany, zvěrokruh, věštění a jejich (ne)slučitelnost s vírou v Boha

2.10.2023

18:00 [ev]

 • Společná modlitba - různé způsoby; praktické zapojení účastnic
 • Růženec - teorie a praxe
 • Skupiny růžencových tajemství

25.9.2023

18:00 [. v]

 • Příprava na obřad přijetí do katechumenátu
 • Svátost křtu, znamení a milost
 • Účinek milosti a míra přijetí podle vnitřního postoje
 • Účinky křtu: 
  • křestní milost - podíl na Božím životě, připojení k Bohu, 
  • Boží synovství, 
  • dar Ducha sv., 
  • nový stav křesťana - kněz, prorok, král,
  • připojení k církvi, 
  • brána k dalším svátostem,
  • odpuštění hříchů
  • podíl na Kristově vykoupení - spása, věčný život
  • křestní charakter - nesmazatelné znamení, Kristova pečeť

18.9.2023

18:00 [ev]

 • Informace o svátostech - kdo je může udělovat
 • Odpuštění hříchů, účinky křtu
 • Možnost odpuštění hříchů člověku po křtu v jeho dalším životě
 • Možnost spásy nepokřtěných, podmínky spásy. Proč je lépe být pokřtěný, žít ve víře a podle přikázání
 • Stručný průběh svátosti smíření
 • Nynější postoj katolické církve k trestu smrti

11.9.2023

18:00 [ev]

 • Organizační záležitosti - přijetí do katechumenátu, osobní údaje
 • Modlitba - základ duchovního života
 • Druhy modlitby
 • Praktické příklady, biblické úryvky: Lk 18,35-43; Mk 2,1-12 (slepý Bartimaios)
 • Tzv. Ježíšova modlitba

5.9.2023

18:00 [e .]

Schůzka s koná mimořádně v úterý!

 • Opakování - jak se může setkat člověka s Bohem?
 • Vztahy a jejich řešení

26.6.2023

18:00 [ev]

Poslední setkání před prázdninami

 • Jak se může setkat člověka s Bohem?
 • Modlitba - úvod
 • Druhy modlitby, účel a rozdíly
 • Biblické úryvky jako modlitba nebo inspirace

19.6.2023

18:00 [ev]

 • Bible - pokračování
 • Překlady
 • Textová kritika
 • Textové poznámky
 • Členění SZ a NZ na skupiny knih
 • Vznik biblického kánonu (SZ a NZ)
 • Kanonické a deuterokanonické knihy
 • Literární druhy v Bibli

12.6.2023

18:00 [ev]

 • Bible - členění, datování
 • Biblické jazyky - ukázky hebrejštiny a řečtiny
 • Rukopisy a opisy
 • Věrohodnost dochovaného biblického textu
 • Papyry, Kumrán
 • Význam a zásadní důležitost pro křesťany
 • Zkratky knih a jejich varianty
 • biblické souřadnice, praktický nácvik vyhledávání
 • křížové odkazy v Bibli
 • Ukázka - porovnání novodobých českých překladů
 • Ukázky - představení různých vydání bible včetně komiksové
 • Dopisy apoštola Pavla, důvod vzniku a účel.
 • Pavlovy misijní cesty
 • Ukázka - četba o Pavlově ztroskotání a působení na Maltě

5.6.2023

18:00 [ev]

 • Ježíšovo zatčení, odsouzení a ukřižování
 • Technické podrobnosti mučení a křižování
 • Okolnosti Ježíšovy smrti podle svědectví
 • Pohřeb
 • Význam Ježíšovy oběti pro křesťany

29.5.2023

Schůzka se nekoná, účastnice na cestách.

22.5.2023

18:00 [ev]

 • Vyznání víry - pokračování
 • Ježíšovo veřejné působení
 • Dotazy: horoskopy, předpovídání budoucnosti, spiritismus

15.5.2023

18:00 [. v]

 • Vyznání víry - pokračování
 • Opakování: Jak Ježíš vysvětluje Boží chování vůči zlu a nespravedlnosti?
 • Co si s sebou bereme do nebe?
 • Časová omezenost dvou ze tří božských ctností

9.5.2023

18:00 [ev]

Schůzka se koná mimořádně v úterý!

 • Vyznání víry - pokračování
 • Hlavní události v životě Ježíše Krista
 • Nespravedlnost ve světě
 • Proč Bůh včas nezasáhne proti zlu?

2.5.2023

18:00 [ev]

Schůzka se koná mimořádně v úterý!

 • Připomenutí liturgické doby a nadcházejících svátků
 • Vyznání víry - připomenutí 1. části
 • Ježíš - Boží Syn, vzor pro stvoření člověka
 • Vztah Otce a Syna

24.4.2023

18:00 [. v]

 • Opakování: Bůh a člověk. Čtyři základní skutečnosti pro jejich vztah.
 • Otázky a odpovědi

17.4.2023

Schůzka se nekoná!!! (3. pondělí v měsíci)

10.4.2023

Schůzka se nekoná!!! (Velikonoční pondělí)

3.4.2023

18:00 [ev]

 • Opakování: Protoevangelium  - první příslib záchrany
 • Opakování: Pokračování hříchu. První zločin  vraždy
 • Opakování: Dřeva záchrany ve SZ a NZ
 • Velikonoce, Svatý týden  - svátky a události
 • Liturgický rok a jeho smysl

27.3.2023

18:00 [ev]

 • Opakování: Boží jména
 • Opakování: Základní zdroje a opory křesťanské víry (viz 13.2.).
 • Archa jako předobraz
 • Kain a Ábel
 • Orientace v Bibli

20.3.2023

Schůzka se nekoná!!! (3. pondělí v měsíci)

13.3.2023

18:00 [ev]

 • Opakování: 4 důležité skutečnosti pro život (viz 30.1.)
 • Bůh mluví k Mojžíšovi
 • Křest, jeho důležitost
 • Nepokřtěný v kostele

6.3.2023

18:00 [ev]

 • Přivítání nové účastnice, seznámení
 • Připomenutí a shrnutí dosud probrané látky
 • Vyznání víry - 1. část

27.2.2023

Schůzka se nekonala pro nemoc účastnice.

20.2.2023

Schůzka se nekoná!!! (3. pondělí v měsíci)

13.2.2023

18:00 [e.]

 • Základní zdroje a opory křesťanské víry. Boží zjevení - Písmo, Tradice. Církev a její magisterium.
 • Vznik a historie psaného Božího slova
 • Úvod do vyznání víry

6.2.2023

18:00 [e.]

 • Jméno a tituly Ježíše
 • Ježíšův křest
 • Seznámení s Biblí - pokračování
 • Pomůcky - misál a kancionáI v mobilním telefonu

30.1.2023

18:45 [e.]

 • Osoba Ježíše Krista, jeho  poslání a význam pro křesťany a pro celé lidstvo.
 • 4 důležité skutečnosti pro život
 • První seznámení s Biblí

23.1.2023

18:45 [e.]

 • Úvodní setkání, vzájemné seznámení, představení základní osnovy celé přípravy.
 • Některé základní prvky, s nimiž budeme pracovat. Vyznání víry, modlitba, Bible. Církevní společenství, svátosti, desatero přikázání.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer