Podpora fondu Puls

Jak pulsujeme

PULS a naše farnost

Vážení a milí farníci, jistě víte o existenci diecézního fondu PULS na podporu kněží a pastorace. Jak uvádí jeho správce, cílem fondu není jenom získávání hmotných prostředků pro zajištění života diecéze, ale budování velké rodiny malých dárců, kterým na diecézi záleží a proto se za ni také modlí a podílejí se aktivně na jejím životě.

I naše zábrdovická farnost prostřednictvím několika desítek vás, farníků – dobrovolných dárců – do fondu přispívá.

Všechno možné o fondu PULS a donátorství

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky, které by vás mohly napadnout v souvislosti s PULSem a obrázkem nahoře. Prosím, než nám budete psát dotazy, nejprve si tuto stránku přečtěte.

Odkud pochází obrázek a čísla v něm?

Celý horní obrázek – grafika i číselné údaje, jak je vidíte – přebíráme z webu fondu PULS. Byli jsme o to požádánni a rádi jsme vyhověli. Není z naší strany možné jej nějak upravovat, obarvovat apod. s výjimkou volby několika PULSem připravených vzorů (nízký a široký obrázek nebo vyšší a užší, menší nebo větší velikost).

Čísla se každý den mění, protože je pracovníci fondu průběžně aktualizují. Jedno až dvoudenní zpoždění údajů proti aktuálnímu datu je vysvětleno dole pod nadpisem Proč v obrázku nejsou údaje k dnešnímu dni?

Význam čísel je vysvětlen v části pod nadpisem Co znamenají částky uvedené nahoře v obrázku?, zvláštní pozornost věnujte položce Zbývá vybrat.

Zejména v prvních měsících kalendářního roku mohou v obrázku nahoře chybět některé údaje, o nichž je řeč zde níže. Jejich vyplnění zcela závisí na tom, co poskytne web fondu PULS, my obrázek přebíráme bez dalších úprav.

Co je PULS?

Je to fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Otec biskup Vojtěch Ciklrle o účelu fondu v prvním čísle časopisu imPULSy mimo jiné řekl:

… Abychom díky finančnímu zajištění kněží a dílčích pastoračních aktivit mohli naplnit základní poslání naší církve: posvěcovat, učit, sloužit. Vědomí sounáležitosti je totiž nejpevnějším pilířem i v materiálním zajištění života.

Z čeho je fond financován, kdo jsou donátoři?

Příjmy fondu jsou tvořeny dary donátorů a příspěvky farností. (Informace ze stránky donator.cz)
Fond shromažďuje peněžní příspěvky dobrovolných dárců, z velké části jsou to pravidelní přispěvatelé – donátoři, kteří se rozhodli opakovaně do fondu zasílat nějakou částku. Registrovali se, uvedli kolik hodlají přispívat a ve prospěch které farnosti tak činí. Ve svém osobním donátorském profilu pak mohou sledovat své zaslané částky, celkový osobní příspěvek v daném roce, souhrnnou částku vybranou pro farnost a další údaje. Začátkem kalendářního roku obdrží od fondu potvrzení o celkové výši daru za rok předcházející. Potvrzení je podle zákona použitelné ke snížení daňového základu při ročním vyúčtování příjmů.

Výši pravidelného příspěvku lze podle potřeby změnit a kdykoliv upravit ve svém on-line profilu.

Jak se stanu donátorem?

Potřebné iformace naleznete na stránce Chci se stát donátorem. Stačí zadat několik údajů, získáte přístup do nově vytvořeného osobního profilu a v něm si vyplníte a nastavíte vše potřebné, mimo jiné zadáte ve prospěch které farnosti se mají započíat vámi zaslané peníze. Důvod zadání jména farnosti bude vysvětlen níže v části s názvem Co znamenají částky uvedené nahoře v obrázku?

Jak fond zjistí, na kterou farnost jako donátor přispívám?

Jedině tak, že vy sám, když se zaregistrujete, to dobrovolně fondu PULS oznámíte. Ve svém osobním profilu dostupném přes odkaz MŮJ PULS na stránce donátorů donator.cz každý přihlášený donátor vyplňuje osobní údaje potřebné pro daňové potvrzení, výši částky, kterou chce ročně přispívat a také si vybere a nastaví farnost, kterou chce podpořit.

Když výběr farnosti v nastavení dárce neudělá, jeho dary jsou přijaty do fondu a dostane na ně potvrzení, ale nebudou započítány do příspěvku některé konkrétní farnosti.

Co znamenají částky uvedené nahoře v obrázku?

  • Výše příspěvku farnosti: Je to roční částka určená biskupstvím pro farnost k odeslání do fondu PULS. Pří stanovení její výše se vychází mimo jiné z počtu dospělých osob ve farnosti (z počtu návštěvníků bohoslužeb). Dary donátorů pomáhají farnostem tento příspěvek snížit. Pokud dary dosáhnou výše stanoveného příspěvku, závazek farnosti je splněn. Přesáhnou-li dary donátorů v kalendářním roce předepsaný příspěvek farnosti, bude rozdíl započítán do následujícího roku. Viz převod z roku NNNN.
  • Převod z roku NNNN: Je to částka, o kterou v předchozím roce překročily dary donátorů částku závazku farnosti. Byl-li souhrn darů nižší než nebo roven závazku farnosti, je hodnota převodu nulová.
  • Dary donátorů: Souhrn všech darů donátorů přispívajících ve prospěch dané farnosti za aktuální rok.
  • Zbývá vybrat: Je to částka udávající rozdíl mezi předepsaným příspěvkem farnosti a součtem darů donátorů.
  • Vybráno navíc: V případě, že již bylo v daném roce vybráno více, než stanovuje závazek farnosti, je místo údaje Zbývá vybrat zobrazen nápis Vybráno navíc. Udává, o kolik vybraná částka převyšuje předepsaný příspěvek farnosti. Fond nám na přelomu roku uvedený obnos započítá do roku následujícícho.
  • Počet donátorů: Viz údaj v červené části, který říká, že tuto farnost již podpořilo XX dárců.
  • Procento donátorů z účastníků bohoslužeb: Procentní podíl donátorů z celkového počtu dospělých farníků.

Proč v obrázku nejsou údaje k dnešnímu dni?

Hodnoty se aktualizují vždy až na základě bankovních výpisů fondu a pak se předávají na web. Vzhledem k době nezbytné ke zpracování mohou mít zveřejněné údaje několik dnů zpoždění.

Soutěž farností

Farnosti, jejich příspěvky, počty a podíly donátorů lze mezi sebou porovnávat, protože celkové údaje jsou veřejně dostupné. Každý donátor nebo návštěvník stránek fondu PULS si tak může spočítat a sestavit pořadí v pomyslné soutěži farností podle různých hledisek: Která má největší poměrný počet donátorů (vztažený k počtu dospělých farníků), která má nejvyšší absolutní a relativní částku všech darů atd.

Údaje o farnostech lze čerpat z interaktivní mapky diecéze zobrazující děkanství a farnosti. Nachází se v dolní části stránky webu PULS.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer